2012-03-04

Energiatõhususe kava ja direktiiv

Tervitused energiatõhususe huvilistele.

Viimasel ajal on energiatõhususe valdkonnas palju juhtuma hakanud. Et Sul natuke kergem oleks, siis olen koondanud siia mõned  olulised pidepunktid ja viited. Energiatõhususe temaatika on tegelikult palju laiem ja komplitseeritum, kui see esmapilgul paistab. Esitan olulisemad seosed siinkohal võimalikult lühidalt ja selgelt.

Euroopa Komisjoni hinnangutest on selgunud, et EL suudab tänase tempoga liikudes saavutada 20-20-20 plaanist  20%lise energiasäästu eesmärgist üksnes poole.  Asjaoludest tulenevalt töötati välja uus energiatõhususe kava, mis avaldati 08.03.2011.a . Kava on leitav siit

Kavas keskendutakse vahenditele, millega käivitada avaliku ja erasektori hoonete renoveerimisprotsesse ja parandada nendes kasutatud ehitusdetailide ja seadmete energiatõhusust. Selles soositakse avaliku sektori rolli olla teistele eeskujuks ning tehakse ettepanek suurendada avaliku sektori hoonete remontimise määra ja kehtestada selleks siduv eesmärk, samuti võtta avaliku sektori kulutustes kasutusele energiatõhususe kriteerium. Nähakse ka ette kohustused kommunaalettevõtjatele, et nende kliendid saaksid oma energiatarbimist vähendada.

JÄRGNEVALT ÜLEVAADE KAVAS VÕETUD SUUNDADEST:

1)      AVALIK SEKTOR OLGU EESKUJUKS
Avaliku sektori omanduses või kasutuses olevate hoonete pind moodustab umbes 12% ELi hoonete pinnast.
a.       Energiatõhusus avaliku sektori kulutustes
Avalike kulutuste juhtimine energiatõhusate toodete, transpordivõimaluste, hoonete, tööde ja teenuste suunas
b.      Energiatõhusus avaliku sektori kulutustes
Avalike kulutuste juhtimine energiatõhusate toodete, transpordivõimaluste, hoonete, tööde ja teenuste suunas
c.       Avaliku sektori hoonete renoveerimine
Riigiasutused peaksid esimestena oma hoonete energiatõhususe kõrgemale tasemele viima.
d.      Energiatulemuslikkuse lepingud  (energiatõhususe leping)
Energiatulemuslikkuse lepingud on hoonete remontimisel tõhusaks vahendiks. Niisuguse tõhususel põhineva avaliku hanke vormi puhul kasutatakse väiksematest kommunaalteenuste arvetest ja hoolduskuludest tulenevat rahalist säästu selleks, et katta osaliselt või täielikult meetmetesse investeerimise kulud.
e.      Energiatõhususe rakendamine omavalitsuste tasandil
Tõsta omavalitsuste initsiatiivi arendamaks energiatõhusamat lähenemist (Eestis näitavad selles osas suunda Rakvere ning Tallinn, kes kuuluvad Linnapeade pakti)
 
2)      TULEB RAJADA TEED VÄHESE ENERGIATARBIMISEGA HOONETELE
Ligi 40% energia lõpptarbimisest toimub hoonetes, avaliku ja erasektori kontorites, kauplustes ja muudes hoonetes – Euroopas kulub 2/3 sellest elumajade kütmiseks.
a.       Hoonete soojuskasutus
Lähiaastatel on kõige olulisem tegeleda hoonete soojustarbimisega. Komisjon uurib täpsemalt olemasolevaid lahendusi ja sealhulgas võimalusi kaugkütte kasutamise soodustamiseks.
b.      Õiguslikud takistused
Üks olulisi tõkkeid energiatõhususe ajakohastamisel on vastuolulised stiimulid. Selle
terminiga kirjeldatakse tavalist olukorda, kus omanik ja üürnik on mõlemad tõrksad maksma üüritava kinnisvara energiatõhususe parandamise eest, sest sellest tulenev kasu jaotub nende vahel. Mitmed liikmesriigid on välja töötanud õigussätted, milles on määratletud summa, mille investorid üürnikelt võivad saada.
c.       Koolitus
Energiatõhusad ehituslahendused on tihti tehniliselt nõudlikud. Vastavat koolitust napib arhitektidel, inseneridel, audiitoritel, oskustöölistel, tehnikutel ja seadistajatel – eelkõige just remontimisega seotud töötajatel. Tänasel päeval on Euroopas umbes 1,1 miljonit kvalifitseeritud töötajat, kuid hinnanguliselt on neid 2015. aastaks vaja 2,5 miljonit. Seetõttu on  Euroopa Komisjon algatanud projekti „EHITAGE ÜLES: säästvad oskused ehitustöötajatele” millesse kuulub 27 EU riiki, sh. ka Eesti. Kava on leitav siit.
d.      Energiateenuse ettevõtjad kui renoveerimise katalüsaatorid
Energiateenuse puhul kombineeritakse energia energiatõhusa tehnoloogia või tegevusega nii, et tulemuseks on energiatõhususe paranemine või primaarenergia säästmine. Energiateenuse ettevõtjad saavad energiatõhusust parandada finantsriski võttes, et katta või aidata katta esmaseid investeerimiskulusid, ning saavutatud säästu uuesti tagasi investeerides. Nendest takistustest ülesaamiseks ja energiateenuse ettevõtjate turu läbipaistvuse suurendamiseks teeb Eurooa Komisjon ettepaneku, et liikmesriigid esitavad turuülevaated, akrediteeritud energiateenuse pakkujate nimekirjad. ELis on tänasel päeval hinnanguliselt ~1000 aktiivset energiateenuse ettevõtjat, mis moodustab umbes 8,5 miljardi euro suuruse turumahu. Turupotentsiaali hinnatakse 25 miljardile eurole.

3)      Energiatõhusus tööstuses
a.       Tõhus soojuse-ja elektri tootmine
b.      Energiatõhusus elektri- ja gaasivõrkudes
c.       Energiatõhusus kui ettevõtlussektor
Energiatõhusa Euroopa eelduseks on energiasäästu jaoks väärtuse loomine turumehhanismide kaudu. Seetõttu on vaja instrumente, millega energiasäästule anda finantsväärtus ja siduda kommunaalettevõtjate kasumid pigem energiatõhususega kui tarnitud energia mahuga. Näiteks nõuda kommunaalettevõtjatelt fikseeritud hulga
energiasäästu saavutamist oma klientide energiatõhususe suurendamise teel.
d.      Euroopa töötleva tööstuse konkurentsivõime tõstmine
e.      Teadusuuringud ja innovatsioon
 
4)      Asjakohane riiklik ja Euroopa tasandi finantstoetus
 
5)      Tarbijate sääst
a.       Energia- ja ressursitõhusate seadmete kasutamise soodustamine
Tänapäeval on enam kui 40% aknaid ELis ikka veel ühekordsed, ja teine 40% on vanad
kaitsekihita topeltaknad. Komisjon töötab selle nimel, et hõlbustada tõhusamate
ehitusdetailide turuletulekut, näiteks kohaldades akendele ökodisaini või märgistuse
õigusraamistikku.
b.      Tarbijate relvastamine uue tehnoloogiaga
Tarbijal ülevaatlikud energiaarved. Aruka võrgu (smart grid) rakendamine.

6)      Transport

7)      Liikmesriikide tegevuse õigusraamistik
Liikmesriikide õigusraamistik peab aitama kasutusele võtta rohkem energiasäästu potentsiaali – ei tohi säästu saavutamist mingil moel takistada.
Energiatõhususe kavast tulenevalt on välja töötatud esialgne versioon uuest energiatõhususe direktiivist  (siinkohal mitte segi ajada hoonete energiatõhususe direktiiviga 2010/31/EL).  Uus energiatõhususe direktiiv on leitav siit.
Direktiiviga sätestatakse järgnevad nõuded:

1)      ALATES 1. JAANUARIST 2014 RENOVEERITAKSE AVALIKU SEKTORI ASUTUSTELE KUULUVAST ÜLDPÕRANDAPINNAST IGAL AASTAL 3 %, TÄITES VÄHEMALT ENERGIATÕHUSUSE MIINIMUMNÕUDED

2)      ENERGIATÕHUSUSKOHUSTUSEGA SÜSTEEM. Selle süsteemiga tagatakse, et liikmesriigi territooriumil tegutsevad kõik energiatarnijad või kõik energia jaemüügiettevõtjad saavutavad aastas energiasäästu, mis on 1,5 % nende energiamüügi mahust.

3)      ENERGIAAUDITID
Liikmesriigid soodustavad selliste energiaauditite kättesaadavust kõikidele lõpptarbijatele, mis on taskukohase hinnaga ja mida sõltumatult viivad läbi kvalifitseeritud või akrediteeritud eksperdid. Liikmesriigid töötavad välja programmid selleks, et julgustada kodumajapidamisi ning väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid läbi tegema energiaauditeid.

4)      ARUKAD ARVESTID
Liikmesriigid tagavad, et elektri, maagaasi, kaugkütte või -jahutuse ning kaugküttesüsteemide sooja tarbevee lõpptarbijad on varustatud individuaalsete arvestitega, mis mõõdavad täpselt, võimaldavad näha tegelikku energiatarbimist ning annavad teavet tegeliku tarbimisaja kohta

5)      TÄPSED ARVED
Täpsed ja tegelikul tarbimisel põhinevad arved

6)      ENERGIATEENUSED
Liikmesriigid teevad järgmist:
a.       teevad avalikult kättesaadavaks olemasolevate energiateenuseosutajate ja nende poolt osutatavate energiateenuste loendi ning kontrollivad ja uuendavad seda regulaarselt;
b.      pakuvad avalikule sektorile energiatõhususe lepingute sõlmimiseks näidislepinguid
c.       levitavad teavet võimalike energiateenuslepingute ja sätete kohta, mis peaksid sellistes lepingutes olema, et tagada energiasääst ja lõpptarbija õigused;
d.      levitavad teavet energiateenuste projekte toetavate finantsinstrumentide, stiimulite, toetuste ja laenude kohta.
 
Direktiivi ettepanek läheb tänase päeva informatsiooni kohaselt Euroopa Parlamendis esimesele lugemisele 2012. aasta maikuus. Kui Euroopa Parlament ja Nõukogu on ettepaneku heaks kiitnud, peavad EL liikmesriigid asjaomased uued eeskirjad ühe aasta jooksul oma õigusesse üle võtma.


No comments:

Post a Comment